Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Innspill til regjeringen

Styringsgruppen i GCE Blue Maritime Cluster har sendt innspill til regjeringens krisepakke for maritim næring.

Blue Maritime Cluster
vard langsten2.jpg

Styringsgruppen i GCE Blue Maritime Cluster uttrykker i brevet sterk bekymring for at eksportrettede arbeidsplasser kan gå tapt i en av Norges viktigste næringer. Klyngebedriftene påpeker alvoret i situasjonen og viser til rapporten som Menon Economics gjorde for Eksportkreditt Norge nylig. Rapporten sier at maritim industri og oljeserviceindustrien de neste tre årene kan miste 20 000 arbeidsplasser og tape 500 milliarder i omsetning som følge av krisen.   

Utfordringen vi nå står overfor er å sikre bedrifter og jobber på kort sikt, samtidig som vi starter arbeidet med å gjenreise økonomien og skape nye langsiktig vekst. Det er viktig at regjeringens neste krisepakke som er varslet å komme 29. mai, adresserer dette.

Tre tiltak for utvikling og vekst

GCE Blue Maritime Cluster mener at de viktigste tiltakene regjeringen og Stortinget kan gjennomføre for å sikre arbeidsplasser på kort sikt og legge grunnlaget for ny vekst på lang sikt er å: 

Tiltak 1: Sikre likviditet på kort sikt gjennom å framskynde skattefradrag

Den maritime næringen ble hardt rammet av oljeprisfallet i 2014/15. De siste fem årene har næringen vridd aktiviteten mot nye markedssegmenter, ikke minst cruisefartøy som nå er det segmentet som er rammet hardest av korona-utbruddet. Omstillingen har vært krevende og gjort at flere av bedriftene har lagt bak seg flere år med betydelige underskudd, en ytterst krevende balanse og en presset likviditetssituasjon.

 Vi ber om at det etableres en midlertidig ordning for maritim eksportindustri der opparbeidet underskudd for perioden 2015 – 2019 gis en forskuddsmessig skatteeffekt:

På denne måten forskutterer staten utbetalingen av et skattefradrag som normalt først vil komme på det tidspunktet bedriftene går med overskudd. Tiltaket vil således ikke redusere beskatningen av næringen, men fremskynde tidspunktet for når fremførbart underskudd kan benyttes. 

Tiltak 2: Innkjøpsprogram for grønn og autonom teknologiutvikling

Framtiden til skipsfarten er grønn og autonom. Norge ligger langt foran i utviklingen av lav –     og nullutslippsskip, og når det gjelder utvikling av digital og autonom teknologi. I årene som kommer vil det være en avgjørende konkurransefordel som kan sikre Norge store eksportinntekter.

Krisen gjør at ordretilgangen for maritim industri vil bli krevende i 2021 og 2022. Det offentlige kan bidra til å sikre aktivitet i næringen gjennom et innkjøpsprogram som også vil bidra til en omfattende flåtefornyelse. Innkjøpsprogrammet bør ha en ramme på 5 milliarder kroner i 2021 og 5 milliarder kroner i 2022.

Innkjøpsprogrammet bør ha hovedfokus på å stimulere til offentlige nye anskaffelser som ferger, hurtigbåter, marine og forskningsfartøy. Her vil det være snakk om å framskynde investeringer som uansett må gjøres, og som har stort positiv samfunnsgevinst – som bygging av el-ferger, og hurtigbåter drevet av hydrogen eller annen nullutslippsenergi.

Det er avgjørende viktig at ny teknologi som støttes faktisk blir integrert og uttestet i Norge. Skal vi beholde vårt teknologifortrinn, må dette utvikles og integreres i Norge. Norske verft har en betydelig rolle i å utvikle og bevare teknologi og gi norsk maritim industri et langvarig teknologisk fortrinn.

Tiltak 3: ENOVA-program for grønn ombygging

Energikilder som elektrisitet, hydrogen, ammoniakk, biodrivstoff, metanol mv. blir viktig i fremtidens grønne skip. Dette må utnyttes til å i) oppgradere eksisterende skip og ii) bygge nye skip som erstatning for gamle.

Derfor bør det etableres en ordning, for eksempel gjennom ENOVA, som sikrer finansiering av grønne skipsprosjekter. I det korte bildet bør ordningen ha fokus på ombygging av eksisterende tonnasje til en grønnere fremtid. Ordningen må omfatte både offshore olje- og gasskip, vindskip, kystflåten mv. Det må stilles krav om at ombyggingen skjer ved norske verft. I tillegg bør ordningen ha fokus på «smartere skip» og flere steg på veien mot autonomitet, som f.eks. utvikling av algoritmer for bedre beslutningsstøtte både på skip og på land.

Ordningen vil være viktig for grønn skipsfart i Norge, men også fordi det vil styrke Norge som verdens ledende aktør innenfor grønn skipsbygging. Dette vil åpne et gigantisk, fremtidig internasjonalt marked for norsk maritim industri fordi verdens mest helhetlige verdikjede for nullutslippsløsninger er norsk.

Styringsgruppen i GCE Blue Maritime Cluster mener at den beste måten å sikre jobber og verdiskaping er gjennom å bidra til reell aktivitet i den maritime industrien. Å benytte ledig kapasitet nå vil på sikt kunne spare det offentlige for kostnader, og samtidig ta vare på kompetanse- og teknologimiljøer Norge er avhengig av i framtiden. 

Brevet er signert av styreleder Njål Sævik på vegne av styringsgruppen i GCE Blue Maritime Cluster.

Styringsgruppen

Njål Sævik – Havila (leder)

Gunvor Ulstein – Ulstein Group

Stig Bjørkedal – VARD Group 

Asbjørn Skaro – Kongsberg Maritime

Kåre Øyvind Vassdal – Brunvoll AS

Bente Storhaug Dahl – Luminell AS

Karl Johan Bakken – Remøy Shipping

Karl Inge Rekdal – Sykkylven Stål AS

Stein Berg Oshaug – Oshaug Metall AS

Gunnar Hareide – Tafjord

Per Erik Dalen – ÅKP AS