IMG_6202.JPG

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har beslutningsansvar, er leder, styremedlem, mellomleder, konsulenter og andre i rådgivende stillinger.

Kursbeskrivelse:

Vi lever i en tid med store og raske skifter. Ny teknologi endrer måten vi utfører vårt arbeid og driver forretning på. Endringer i teknologiske muligheter åpner for nye og radikale endringer i hvordan næringslivet  tilbyr, levere og skaper verdier for sine kunder.

Parallelt med den teknologiske utviklingen er det gjennom internasjonale  fora inngått forpliktende avtaler med ambisiøse mål for utslipp av klimagasser og bærekraftig industriproduksjon. Grønn vekst, digitalisering og nye forretningsmodeller gir store muligheter for eksisterende og ny norsk industri. I denne situasjonen vil det gi bedrifter et konkurransemessig fortrinn å kunne dokumentere bærekraftig produksjon og å kunne håndtere nye forretningsmodeller. Det å kunne styrke en kultur for innovasjon i hver enkelt bedrift vil være sentralt i denne overgangen. På samme måte vil kjennskap til drivere og hindringer for en slik utvikling være sentrale element i bedriftens arbeid med strategi for innovasjon.

Temaer:    

 • Megatrender og strategisk foresight
 • Digital transformasjon
 • Disruptive skifter og omstillingsevne
 • Innovasjonskultur
 • Tjenesteinnovasjon
 • Nye forretningsmodeller og grønn vekst
 • Drivere og hindringer for nye forretningsmodeller
 • Verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller

Læringsformer og aktiviteter

 • Kurset gjennomføres med to obligatoriske samlinger à to dager.
 • Det gis forelesninger og deltakerne vil jobbe med problemstillinger i form av gruppeoppgaver og case.
 • Det forventes at deltagerne arbeider med fagstoffet og den egendefinerte problemstillingen som utgjør eksamen mellom og under samlingene.
 • Dersom noen er forhindret fra å kunne møte på deler av samlingene, vil dette kunne kompenseres ved å utføre et ekstra arbeidskrav knyttet til den aktuelle samlingens innhold.
 • Kurset avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen etter siste samling.

Læringsmål:

 • Kunnskaper - etter fullført kurs skal deltakeren ha:
 • Kunnskap om samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender.
 • Kunnskap om nye forretningsmodeller og grønn vekst
 • Kunnskap om ulike system for dokumentasjon av bærekraftig produksjon og forretningskonsepter

Ferdigheter - etter fullført kurs skal deltakeren:

 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til fremvoksende trender.
 • Kunne analysere ulike forretningsmodeller og ulike faktorer som påvirker grønn vekst.
 • Kunne identifisere drivere og hindringer i utviklingen av nye forretningsmodeller

Generell kompetanse:

Deltakeren kan anvende sine kunnskaper på området til å ta strategiske beslutninger om valg av teknologi og forretningsmodeller.

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen med ca. tre ukers innleveringsfrist. Eksamen skal fortrinnsvis skrives i grupper på inntil tre medlemmer. Hjemmeeksamen er en oppgave med egendefinert problemstilling med utgangspunkt i et sentralt tema i kurset (maks. 8000 ord). Oppgaven kan påbegynnes ved kursstart.

Eksamenskrav: Oppmøte på samlingene og godkjente gruppeoppgaver/ case.

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlingene er på Quality Hotel Waterfront, Ålesund.

 • Første samling: 19. - 20. oktober 2017
 • Andre samling:  23. -  24. november 2017

Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 17.00 siste dag.

Deltakere må selv ordne overnatting.

Kursavgift:

Kursavgift for medlemmer i den maritime klyngen er 9.900 kr . Oppgi hvilken klynge du er medlem av i feltet *KOMMENTARER i søknadsskjemaet.

Kursavgift info: Kurset er utviklet i samarbeid med næringsklyngene Norwegian Rooms, Blue Maritime og Blue Legasea.

Kursavgiften inkluderer:

 • Undervisning på samlinger
 • Kaffe, lunsj og forfriskninger på samlingene
 • Nettverksmiddag første kveld på første samling
 • Tilgang til elektroniske læremidler på internett
 • Tilbakemelding og oppfølging av oppgaver og øvinger
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift

Søknadsfrist:

 • Opptak: 17.09.2017

Kurset vil ha 25 studieplasser, og det er løpende opptak.

Fagansvarlig/Forelesere:

 • Mark Pasquine, Førsteamanuensis Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU
 • Øyvind Strand,  Førsteamanuensis NTNU
 • Annik Magerholm Fet, Viserektor NTNU

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller annen 3-årig høgskole eller universitetsutdanning. I tillegg kreves relevant yrkeserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i 2 år. Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp kopi av vitnemål eller karakterutskrifter. Arbeidsattestene må inneholde opplysninger om stillingsandel, varighet og hva slags arbeid som er utført.

Les mer om krav til dokumentasjon her