Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Mer om dialogmøte

Blue Maritime Cluster
digitalnorway.jpg

Mer om Digital21 - hva vi vil belyse, gi råd om og arbeidsform

 Digital21 er et regjeringsoppnevnt utvalg skal gi råd og anbefalinger til regjeringen om hvordan å legge til rette for at næringslivet utvikler og tar i bruk ny kompetanse, teknologi og forskning for å digitalisere seg. Formålet er å lage en strategi på tvers av næringer og kompetansemiljøer, hvor sentrale aktører stiller seg bak felles mål og anbefalte tiltak. Digital21 styres av en styringsgruppe ledet av konserndirektør i SINTEF Digital Morten Dalsmo. Sekretariatet drives av DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS.

For å gjennomføre oppdraget har styringsgruppen i hovedsak valgt tre «verktøy»:

Verktøy 1.   10 regionale innspillmøter landet rundt:

Hvorfor?

For at vi skal lykkes med vår oppgave er vi helt avhengig av å komme tett på næringslivet – og vi vil komme tett på næringslivet i hele landet. Vi trenger å høre næringslivets egne vurderinger, hva de er opptatt av, hvordan de ser på digitalisering og deres forslag til hva myndighetene kan gjøre bedre for å legge til rette.

Disse innspillmøtene er derfor en helt sentral del av arbeidet vårt og blir en helt sentral kilde til informasjon i Digital21s arbeid og de vil påvirke de anbefalinger vi vil legge frem for regjeringen.

I tillegg ønsker vi at innspillmøtene også kan fungere som en selvstendig arena der aktører fra ulike deler av næringslivet kan møte hverandre og få litt innblikk i problemstillinger som digitalisering reiser hos andre og med det få impulser med seg tilbake til egen virksomhet, både fra egen og andrebransjer.


Verktøy 2.  Etablering og bruk av ekspertgrupper

Ekspertgruppene er organisert rundt seks sentrale temaer:

  1. Muliggjørende teknologier: Hvilke digitale muliggjørende teknologier blir tilgjengelig hvordan vil de påvirke og endre virksomhet i norsk næringsliv, hvilke kan utfordre eller styrke norsk næringslivs fremtidige verdiskaping, og hvor ligger den viktigste usikkerheten, og hvor gir dette oss muligheter?
  2. FOUI: På hvilke områder trenger næringslivet ny kunnskap og teknologi, hvordan kan forskning og utvikling i næringslivet og i norske FoU-miljøer bidra til verdiskapende digitalisering. Hvordan kan en nasjonal forskningsstrategi skape evne til å utvikle og ta i bruk digital teknologi, få frem riktig kunnskap og gode løsninger?
  3. Kompetanse: Hvilke krav stiller digitalisering til næringslivets humankapital både når det gjelder spesial- og grunnkompetanse, oppgradering av kompetanse, karriereveier og kompetansestrategier?
  4. Dataressurser og infrastruktur: Hvilken infrastruktur fordres for å sikre at mulighetene som digitalisering gir kan utnyttes fullt ut? Hvordan kan nettverksressursene utvikles slik at de gir mer effektiv støtte til næringslivets digitalisering?
  5. Sikkerhet og sårbarhet: Hvilke nye utfordringer vil digitalisering medføre når det gjelder robuste samfunnsinstitusjoner, sosial trygghet og sikker ressursforvaltning i norsk næringsliv?
  6. Offentlige rammeverk: Hvordan kan og bør sentrale og lokale myndigheter medvirke til verdiskapende digitalisering - f.eks. når det gjelder offentlige anskaffelser, incentiver, risikodeling, regulering?

     

Den korte beskrivelsen ovenfor er noe utdypet i et eget vedlegg for hver av de seks ekspertgruppene.

Temabeskrivelsen viser hva sekretariatet ser for seg belyst i hver gruppe, men er ikke uttømmende. Det er viktig å belyse alle faktorer innenfor temaet som ekspertgruppen selv finner relevant og mener påvirker næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap.  

Verktøy 3.  Spisset næringslivsdialog:

Det vil gjennomføres et antall innsikts- og dialogmøter med aktører som har lykkes godt med digitalisering og som vil dele sin erfaring med andre. 

 

digital 21 figur.png