Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Orientering om Pilot-E

Tema for Pilot-E i 2020 blir klimanøytral industri og utslippsfri maritim transport. 130 millioner kroner lyses ut og du kan nå komme med innspill til utlysningen. Webmøte 23. april kl. 12.00

Blue Maritime Cluster
Pilot E.png

Orientering om Pilot-E 2020

PILOT-E lyser ut nye midler med søknadsfrist 16. september 2020 kl 13:00. Temaoverskriftene i denne runden blir  

  1. Utslippsfri maritim transport 
  2. Klimanøytral industri 

PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Det er et næringsrettet tilbud rettet mot virksomheter som skal utvikle løsninger for å få ned klimagassutslipp og bidra til mer effektiv energibruk i Norge og internasjonalt.  

Tilbudet har et helt spesielt fokus på at løsningene skal tas i bruk. For å lykkes med dette er det avgjørende at PILOT-E sine utlysninger harmonerer godt med næringslivets egne ambisjoner og strategier slik at PILOT-E kan forsterke disse og mobilisere konsortier til innsats. Vi vil derfor invitere aktørene til dialog og komme med innspill på konkretisering av og ambisjonsnivå for utlysningen i 2020 innenfor de to temaene. Basert på dialog og innspill vil en endelig utlysningstekst offentliggjøres i slutten av april. Hovedoverskriftene ligger fast.  

Vårt utgangspunkt for utlysningene:  

1. Utslippsfri maritim transport 

Dette er tredje utlysningen i PILOT-E på dette temaet. I følge Klimakur 2030 som ble lagt frem i januar, slås det fast at sjøfart og fiske står for seks prosent av Norges utslipp, og potensialene for reduksjoner er samlet beregnet til 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden frem til 2030. Klimakur slår fast at ny utslippsfri teknologi er avgjørende for å forløse dette potensialet.   

Utlysningen er åpen for innovative teknologier og løsninger innen utslippsfri maritim transport. Markedet for løsningene kan være både innenlands og internasjonalt.  Vi ønsker å stimulere til igangsetting av ambisiøse prosjekter som vil bidra til å øke anvendelsen av utslippsfrie løsninger i maritim sektor. Løsningene må være skalerbare og være med i en helhet, slik at de kan tas i bruk.  Prosjektene må være nyskapende og ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer. 

 2. Klimanøytral industri  

Norsk landbasert industri står for ca. 20% av norsk eksport (50% av fastlandseksporten) og 20% av norske utslipp. PILOT-E vil stimulere til etablering av innovative prosjekter som leder til økt verdiskaping og vesentlig mer klimasmarte og energieffektive industriprosesser. Prosjektene kan også omhandle økt ressurseffektivitet, der sirkulærøkonomiske prinsipper kan gi klimanøytral produksjon.  

Prosjekter må  

  1. ha en klar energirelevans 
  2. være nyskapende og  
  3. ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer. 

Vi ønsker å invitere næringslivet og industrien til en dialog om innretningen på utlysningen, for at vi skal sikre relevans, forløse gode initiativ og mobilisere aktuelle konsortier. 

Vi ønsker å utfordre næringen og komme i dialog for å innrette utlysningen slik at den treffer og forsterker næringens egne ambisjoner   

På PILOT-Es nettside www.pilot-e.no vil du finne informasjon om utlysningene og hvordan involvering i prosessen med konkretisering kan finne sted.

For spørsmål, ta kontakt med PILOT-E ved:   Trond Moengen, telefon 952 73 220, e-post: trond.moengen@energidata.no

Innspillsmøte Pilot-E

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply